Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

modalna
15:41
0722 5ca2
Reposted fromsiegmunda siegmunda viasilence89 silence89
15:38
7505 274c
Reposted fromstrzepy strzepy viamyceline myceline
13:47
8023 465f

Too much satisfaction in one gif

March 26 2017

modalna
18:36
Rodzimy się silni, tylko później o tym zapominamy. Zaczynamy traktować się tak, jakby uderzenie miało rozbić nas na kawałki. Przestajemy więc być elastyczni, bo może to się źle skończyć. Robimy małe kroczki, a następnie dziwimy się, że patrząc wstecz nie widać nic istotnego. Balansujemy gdzieś na granicy przyzwoitości, pomiędzy rozpaczą, a marzeniami o domu nad lazurowym oceanem, ale nie doświadczając ani jednego, ani drugiego. Rodzimy się kreatywni z możliwością wybrania dowolnej kariery, dowolnego miejsca do życia i dowolnych osób, z którymi możemy je spędzić. Trudne sytuacje na swój przewrotny sposób przypominają, że wciąż mamy taką możliwość.
http://volantification.pl/2015/09/10/nie-jestesmy-z-porcelany
Reposted fromthoughtfulness thoughtfulness
modalna
18:33
Ludzie się po prostu nie zmieniają. Niezależnie od popełnionych błędów. Cały czas podświadomie szukają tego samego. Może łatwiej by im było, gdyby nie usiłowali buntować się przeciwko samym sobie ?
— Piotr C. - Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted frompureevil pureevil
modalna
18:23
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viaponurykosiarz ponurykosiarz
modalna
18:07
18:07
5614 36cf
modalna
18:06
2559 f6fe 500
Reposted frommuszynka muszynka vianoisetales noisetales
modalna
18:05
Bądź dla mnie kimś kogo nigdy nie miałam.
Reposted fromthesmajl thesmajl vialiteratka literatka
modalna
08:47
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
modalna
08:47
2591 1826 500
modalna
08:46
Wielu życiowych rozbitków to ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy, jak bliscy są sukcesu, kiedy się poddali.
— Thomas Alva Edison
Reposted fromavooid avooid viainspirations inspirations
08:46
5678 f8a1 500

sunjongpyo:

rudolf stingel

Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viaWarpRider WarpRider

March 24 2017

modalna
19:51
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
modalna
19:50
modalna
19:50
modalna
19:49
modalna
19:49
modalna
16:11
4148 0a7b 500
RootBridge
Reposted fromMerari Merari viagruetze gruetze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl