Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

modalna
modalna
4304 114f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaczeresnia czeresnia
4298 8417 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viahaber haber
modalna
Brak mi wielu rzeczy, ale najbardziej brak mi samej siebie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaaksamitt aksamitt
modalna
3118 625a 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viagruetze gruetze
modalna
6666 dfd3 500
Reposted fromhagis hagis
modalna
7849 cfa8 500
Reposted fromAlcea Alcea viazoria zoria
modalna
Chciałabym, żebyś zadzwonił kiedyś do mnie w nocy i rzucił krótkie ‘Czekam w samochodzie.’. Nikt nie wiedziałby, że wyszłam, że byłeś ze mną, że spędziliśmy tę noc poza obowiązującą, realną rzeczywistością. Pojechalibyśmy w te miejsca, które stały się kiedyś nasze, przesłuchalibyśmy wszystkie te piosenki, które nadal coś znaczą, a Ty przypomniałbyś mi dlaczego to właśnie Ciebie wtedy wybrałam.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtomowa tomowa viagdziejestola gdziejestola
modalna
To nic złego kiedy ktoś zna twoją najgorszą stronę
— piękna i bestia
modalna
5396 c67f
Reposted fromallay allay viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
modalna
modalna
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viainto-black into-black
modalna
0424 f6a8
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
modalna
0581 fb0f
Reposted fromsavatage savatage
modalna
0595 dcc2
Reposted fromsavatage savatage

October 15 2017

modalna
7895 902b 500
LA LA LAND 2049
Reposted fromvolldost volldost vianoisetales noisetales
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viakashkash kashkash
modalna
2237 1014 500
Reposted frommalka malka viakashkash kashkash
modalna
7493 86f5
Reposted fromLotte Lotte viakashkash kashkash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl