Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

modalna
Reposted fromoll oll viabirke birke
modalna

July 17 2017

modalna
Każdemu głupcowi wydaje się, że jest mędrcem, tymczasem tylko mędrzec wie, ze jest głupcem.  
— Cynthia Hand
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
modalna
Największe przeobrażenia w świecie zachodzą nie dzięki nagłym zrywom, lecz dzięki małym, niezauważalnym zmianom.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
modalna
Nasze życie pisze scenariusz na bieżąco. Bo ten idealny, zaplanowany i przez nas przemyślany nie obejmuje zazwyczaj trudności i porażek, które przecież są nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. I wtedy, gdy one nas zaskakują – nieprzygotowane na nie – załamujemy się.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
modalna
Reposted frombluuu bluuu viaawakened awakened
modalna
4067 c64f
modalna
1136 db82
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viaawakened awakened
modalna
Czas trwania płomienia? Technika układania drew? Rozmiar polana? Wszystko mało ważne.
Emocje. Siła pragnienia. Umiejętność rozniecania, intensywność i temperatura żaru ognia. 
0242 110a 500
Reposted fromkimik kimik viainto-black into-black
9213 7f07
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viainto-black into-black
modalna
3383 8615 500
Reposted fromciupciup ciupciup viaoutline outline
8052 8166 500
Reposted fromchacecrawfords chacecrawfords
modalna
9296 4346 500
Reposted fromhagis hagis
modalna
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel "Byłaś serca biciem"
Reposted fromxalchemic xalchemic
9725 31c7 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse
9830 1640
Reposted fromwowowo wowowo
9952 d589

signalrun:

midnightruin:

diananock:

thebeautyofperception:

Aw, yeah, that’s the good shit.

I love abandoned ruins so much

the world taken back by nature is my aesthetic

Reposted fromreverie reverie
modalna
Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viasziiiz sziiiz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl